judiciarapractica_main_Blog1_300x250

luni, 14 august 2017

Modificare suprafață, art.914 C civ. din 2009.

Având în vedere că din probele administrate rezultă că suprafața imobilului în discuție este de 638   mp  și nu  de 472,12  mp, cum s-a consemnat în CF, fiind vorba de neconcordanța stării de fapt cu privire la un aspect tehnic al imobilului, respectiv suprafața acestuia, față de cuprinsul cărții funciare, instanța va admite cererea formulata.

Reclamanul  este  titularul  dreptului de proprietate asupra terenului situat in T_________, înscris în CF xxxxxx T_________   nr. top 3140/1/3 (nr. cad. 1657), aspect confirmat de extrasul CF de la fila 8.
Expertiza extrajudiciară in specialitate topografie intocmita  de executant S.C. Mar-Top Consult S.R.L.    (f. 45-62), atesta faptul ca suprafața imobilului  este mai mare decât aceea înscrisă în cartea funciară. Astfel, suprafata reala este de 638  mp, raportul de expertiză fiind avizat favorabil de OCPI care a recepționat documentația tehnică
In drept, instanta retine ca dispozitiile art. 914 din C.civ., „proprietarul imobilului înscris în cartea funciară va putea cere oricând modificarea mențiunilor din cartea funciară privitoare la descrierea, destinația sau suprafața acestuia, in condițiile legii”.
Din analiza textului  de lege mai sus aratat, instanta retine ca acțiunea  în  modificare mentiunilor   de  carte  funciară  este  acțiunea  prin  care  orice  persoană  interesată  poate  solicita,  în  cazurile  prevăzute  de  lege,  radierea  sau  îndreptarea  înscrierilor  de  carte  funciară,  în  scopul  restabilirii  concordanței  dintre  starea  tabulară  și  situația  juridică  reală  a  imobilului  înscris  în  cartea  funciară.
Având în vedere că din probele administrate rezultă că suprafața imobilului în discuție este de 638   mp  și nu  de 472,12  mp, cum s-a consemnat în CF, fiind vorba de neconcordanța stării de fapt cu privire la un aspect tehnic al imobilului, respectiv suprafața acestuia, față de cuprinsul cărții funciare, instanța va admite cererea formulata.

 (Sentința civila nr.  6509 din 17-06-2015 a Judecatoriei Brasov, pe  http://www.rolii.ro)
Modificare CF vizează, deci, orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esența dreptului care poartă asupra acelui imobil, generată de o situație tabulară care nu corespunde, în privința înscrierii, cu situația juridică reală evidențiată prin măsurători autorizate, art.914 C.civ din 2009.

Instanța apreciază că  situația de fapt, este prevăzută în dispozițiile art. 914 din codul civil nou , conform căruia : proprietarul imobilului înscris în CF va putea cere oricând modificarea mențiunilor din CF privitoare la descrierea, destinația sau suprafața acestuia în condițiile legi „. Modificare CF vizează, deci, orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esența dreptului care poartă asupra acelui imobil. Instanța apreciază că între cuprinsul cărții funciare nr. xxxxxx J____ top unde la foaia A Partea I-a  , la rubrica „suprafața în mp.” este trecută suprafața „2998 mp” , situație tabulară care nu corespunde, în privința înscrierii, cu situația juridică reală evidențiată prin măsurători autorizate (concluziile expertului fiind că , suprafața reală a parcelei este de 4742 mp , în privința aspectelor  tehnice ale imobilului, iar această schimbare  nu afectează esența dreptului care poartă asupra acestui imobil  , apreciind astfel că cererea reclamantei este  întemeiată. 


Concluziile exprimate în Raportul de expertiză topografică întocmit de ing. S____ V_____  , avizat de către OCPI T____ conform procesului de recepție nr.1309/2016/21.96.2016, depus la filele 63-73 din dosar , sunt că imobilul  înscris în cartea funciară nr. xxxxxx J____ top 401. are o suprafața reală , calculată cu ajutorul dimensiunilor măsurate pe teren  de 47421 mp , cu 1744 mp mai ,mare decât suprafața înscrisă în CF,iar modificarea suprafeței solicitată de către reclamanți este posibilă și nu aduce atingere dreptului de proprietate al imobilelor învecinate . Mai mult, se menționează faptul că imobilul este delimitat pe laturile de N,E,V și S prin garduri din plasă de sârmă..
Instanța omologhează Raportul de expertiză judiciară  întocmit de  ing. S____ V_____   , care face parte integrantă din prezenta hotărâre  .
În drept , instanța apreciază că  situația de fapt descrisă mai sus , este prevăzută în dispozițiile art. 914 din codul civil nou , conform căruia :
 proprietarul imobilului înscris în CF va putea cere oricând modificarea mențiunilor din CF privitoare la descrierea, destinația sau suprafața acestuia în condițiile legi „
Modificare CF vizează, deci, orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esența dreptului care poartă asupra acelui imobil.
La art. 913 din codul nou civil se mai arată că erorile materiale săvârșite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu.
Conf. art. 40  din Legea nr. 7/1996 rep. , art. 89 al. 5 și 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor  de cadastru și publicitate imobiliară aprobată prin  Ordinul directorului General A.N.C.P.I. nr. 633/13.10.2006 , în cazul lucrărilor de înregistrare în cadastru și în cartea funciară realizate la cererea persoanelor interesate, dacă suprafața din măsurători este diferită de suprafața înscrisă în cartea funciară, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafața din actele de proprietate, dacă suprafața din măsurători este mai mare de 10% v, în cazul terenurilor din intravilan,  înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza documentației cadastrale și a hotărârii judecătorești.
          Față de prevederile legale citate mai sus , și de starea de fapt expusă anterior , instanța apreciază că între cuprinsul cărții funciare nr. xxxxxx J____ top unde la foaia A Partea I-a  , la rubrica „suprafața în mp.” este trecută suprafața „2998 mp” , situație tabulară care nu corespunde, în privința înscrierii, cu situația juridică reală evidențiată prin măsurători autorizate (concluziile expertului fiind că , suprafața reală a parcelei este de 4742 mp , în privința aspectelor  tehnice ale imobilului, iar această schimbare  nu afectează esența dreptului care poartă asupra acestui imobil  , apreciind astfel că cererea reclamantei este  întemeiată , urmând a fi admisă cu consecința dispunerii efectuării modificărilor impuse se situația reală a imobilului, pentru a exista o deplină concordanță în acest sens. 

 ( Sentința civilă nr. 1221/11-08-2016 a Judecatoriei  DETA pe pe http://www.rolii.ro )

Modificare suprafață. Imposibilitate parcurgere procedura administrativă, art. 25 alin. 1 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 634/2006.

Potrivit disp. art. 914 NC.civ., proprietarul imobilului înscris în cartea funciară va putea cere oricând modificarea mențiunilor din cartea funciară privitoare la descrierea, destinația sau suprafața acestuia, în condițiile legii.Potrivit prev. art.89 al.5 din Regulamentul de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si carte funciara prin modificare se înțelege orice schimbare privitoare la aspectele tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esența dreptului înscris asupra acelui imobil. În speță este vorba de o modificare de suprafață de la 448 mp la 592 mp, adică de o suprafață mai mare cu un procent de peste 5%, prin urmare în acest caz nu este posibilă parcurgerea procedurii administrative invocate de apelantă.

Prin sentința civilă nr.1526/06.02.2014, pronunțată de Judecătoria Timișoara, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX a fost admisa acțiunea formulată de reclamanții C____ F_____ si C____ I___ ambii cu domiciliul în Timișoara, ______________________ A în contradictoriu cu parații M_________ Timișoara prin Primar cu sediul în Timișoara, ______________.1, D_______ N_____ si D_______ V______ ambii cu domiciliul in Timișoara, ____________ la B___, _____________, ________________.
A constatat că suprafața reală a imobilului înscris în C.F. nr.xxxxxx Timișoara, nr.cad.xxxxx/1 este de 592 mp.
A dispus modificarea cărții funciare conform concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză de către dl. expert P____ G_______, parte integrantă din prezenta sentință, urmând a se trece în in CF nr.xxxxxx Timișoara, nr.cad.xxxxx/1, la rubrica suprafața în mp 592 mp, în loc de 448 mp.
Considerentele  reținute  de prima instanța  pentru  pronunțarea acestei soluții:
Analizând actele și lucrările dosarului, prima instanță a reținut următoarele:
Imobilul înscris în CF nr.xxxxxx Timișoara, nr.cad.xxxxx/1, în suprafața de 449 mp are proprietari tabulari pe reclamanții C____ I___ si C____ F_____.
Potrivit concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză de care dl. expert P____ G_______ (f.66-67), imobilul în discuție, înscris în CF nr.xxxxxx Timișoara, nr.cad.xxxxx/1, este situat în intravilanul localității pe _______________________, învecinându-se la nord cu ___________________. top.xxxxx/2, la est cu _______________________ cu nr. top.xxxxx, iar la vest cu nr. top.xxxxx.
S-a mai constatat că suprafața măsurată a imobilului înscris în in CF nr.xxxxxx Timișoara, nr.cad.xxxxx/1, este de 592 mp, mai mare cu 144 mp decât în CF, iar prin modificarea suprafeței conform situației reale nu se aduce atingere dreptului de proprietate al proprietarilor vecini, plusul de suprafața rezultând din erorile de măsurare inițiale.
Potrivit disp. art. 914 NC.civ., proprietarul imobilului înscris în cartea funciară va putea cere oricând modificarea mențiunilor din cartea funciară privitoare la descrierea, destinația sau suprafața acestuia, în condițiile legii.
Potrivit prev. art.89 al.5 din Regulamentul de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si carte funciara prin modificare se înțelege orice schimbare privitoare la aspectele tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esența dreptului înscris asupra acelui imobil.
În consecință, față de cele reținute, prima instanță a apreciat întemeiată acțiunea formulată și precizată, motiv pentru care a admis actiunea și a constatat că suprafața reală a imobilului înscris în C.F. nr.xxxxxx Timișoara, nr.cad.xxxxx/1 este de 592 mp, si a dispune modificarea cărții funciare conform concluziilor raportului de expertiză efectuat în cauză de către dl. expert P____ G_______, parte integrantă din prezenta sentință, urmând a se trece în CF nr.xxxxxx Timișoara, nr.cad.xxxxx/1, la rubrica suprafața în mp 592 mp, în loc de 448 mp.
Cererea de apel
Împotriva sentinței civilă nr.1526/06.02.2014, pronunțată de Judecătoria Timișoara, în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX pârât M_________ TIMIȘOARA PRIN PRIMAR a declarat recurs, recalificat în apel, înregistrat la Tribunalul T____ la data de 8 mai 2014 în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.
Apelantul  consideră că  instanța de  fond în mod greșit  admis  acțiunea  promovată de reclamanții C____, interpretând eronat  probatoriul  administrat  si neținând cont de punctul de vedere din notele de ședință cu privire la expertiza  efectuată de domul expert P____ G_______.
Pentru  motivele menționate solicita admiterea apelului, modificarea sentinței în sensul respingerii acțiunii  ca fiind netemeinica .
Întâmpinarea
Intimații C____ F_____ si C____ I___ au solicitat respingerea căii de atac  si menținerea ca temeinica si legala a  hotărârii atacate.
În motivarea cererii s-a arătat că prin cererea  formulata apelantul  reiterează  motivele   si aparerile  invocate prin întâmpinare   în fața primei instanțe.
Tribunalul va analiza  apelul  prin prisma motivelor   invocate  precum si în baza art.  295 - 296  C. proc .civ.  din 1865:
Situația de fapt reținută de instanța de apel
Instanța de fond, în baza probelor administrate în prezenta cauză, a stabilit în mod corect situația de fapt, și, de asemenea, în mod corect a aplicat dispozițiile legale incidente în cauză.
Tribunalul reține că apelul este neîntemeiat pentru următoarele considerente:
Primul motiv de apel invocat se referă la faptul că prima instanță a soluționat cauza fără să țină cont de obiecțiunile formulate de apelantă în primă instanță la expertiza topografică efectuată. Mai exactă, susține apelanta, domnul expert nu a precizat dacă prin rectificarea propusă proprietatea Statului Român este sau nu afectată.
Tribunalul constată că acest motiv este neîntemeiat întrucât prin raportul de expertiză depus la dosarul cauzei în data de 12.06.2013 domnul expert a arătat că prin rectificarea propusă „nu se aduce atingere întinderii suprafețelor de teren învecinate” (f. 66 – cap. III.1.3.)
Tot în cuprinsul expertizei efectuate în cauză se arată că situația de neconcordanță se datorează erorilor de măsurare inițială (f. 67 – cap. III.1.4.)
În ceea ce privește excepția prematurității invocate de apelantă, tribunalul constată că aceasta a fost în mod corect respinsă de prima instanță prin încheierea de ședință din data de 16.05.2013 (f. 56).
Potrivit dispozițiilor art. 25 alin. 1 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 634/2006 „(1) Dacă suprafața din măsurători este diferită de suprafața înscrisă în cartea funciară, suprafața din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de suprafața din actele de proprietate, atunci se va proceda astfel:
    a) dacă suprafața din măsurători este mai mică, atunci suprafața din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și a declarației proprietarului, conform anexei nr. 5;
    b) dacă suprafața din măsurători este mai mare cu un procent de până la 2% inclusiv, atunci suprafața din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și a declarației proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5;
    c) dacă suprafața din măsurători este mai mare cu un procent cuprins între 2 - 5% inclusiv, atunci suprafața din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale, cu condiția prezentării declarației proprietarului/proprietarilor, conform anexei nr. 5 și a procesului-verbal de vecinătate care conține acordul proprietarilor tuturor imobilelor învecinate, întocmit conform anexei nr. 18. În această situație oficiul teritorial verifică la teren corectitudinea întocmirii documentației, verificare consemnată într-o notă de constatare semnată de către consilierul de cadastru și contrasemnată de către șeful serviciului cadastru.
    d) dacă suprafața din măsurători este mai mare cu un procent de peste 5%, documentația se respinge”.
În speță este vorba de o modificare de suprafață de la 448 mp la 592 mp, adică de o suprafață mai mare cu un procent de peste 5%, prin urmare în acest caz nu este posibilă parcurgerea procedurii administrative invocate de apelantă.
Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 295 și 296 C. proc. civ. din 1865, instanța de apel va respinge apelul formulat de apelant ca neîntemeiat.

( Decizia nr.708/10-09-2014 a Tribunalului Timiș pe http://www.rolii.ro )luni, 24 octombrie 2016

Apel incident împotriva încheierilor premergătoare, art.293 din C.pr.civ din 1865.

Nu poate fi reţinut nici argumentul că partea care a câştigat la prima instanţă nu ar putea ataca o încheiere premergătoare (întrucât nu ar avea interes), pentru că, în raport de criticile formulate de partea care a pierdut procesul şi a formulat apel (critici de care ia cunoştinţă prin comunicarea motivelor de apel), se poate edifica dacă este în interesul său a tinde la schimbarea soluţiei pe calea excepţiei ce i-a fost respinsă de prima instanţă, promovând apel incident în condiţiile art. 293 C. proc. civ., cale de atac pe care o poate exercita dincolo de termenul de apel, chiar până la prima zi de înfăţişare în faţa instanţei de apel, astfel cum prevede art. 293 alin. (1) C. proc. civ.    Cum recurentul pârât nu a procedat astfel, neformulând apel incident împotriva încheierii de şedinţă din 2 iulie 2010 prin care excepţia lipsei calităţii procesuale active a fost respinsă de prima instanţă, reevaluarea acesteia de instanţa de apel nu putea opera în absenţa unor critici cu un atare conţinut, titularul excepţiei neavând dreptul de reitera o excepţie absolută doar ca mijloc de apărare în fiecare etapă procesuală, ci doar să provoace controlul asupra soluţionării ei, prin exercitarea căii de atac, odată ce a fost soluţionată de instanţa în faţa căreia a invocat-o.  (Decizie nr. 5650  din 21 septembrie 2012 a I.C.C.J, secția I, civilă, publicată pe www.scj.ro )

Contestație la executare. U.A.T. suportă cheltuielile de judecata la care a fost obligata Comisia locala de aplicare a legii fondului funciar deoarece aceasta nu are patrimoniu propriu, art.52 alin 1,2 din Lg nr.18/1991, art.21 din Lg. nr.215/2001.

Conform art. 52 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 18/1991, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, care, în limitele competenţei sale şi prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă, are calitate procesuală pasivă şi, când este cazul, activă. Comisia locală de fond funciar nu are personalitate juridică şi nici patrimoniu propriu. Recunoaşterea de către legiuitor a calităţii procesuale acestei comisii, care nu este o persoană juridică cu capacitate de folosinţă şi de exerciţiu, vizează exercitarea, respectiv îndeplinirea în nume propriu doar a drepturilor şi obligaţiilor procesuale. În planul dreptului material, titularul drepturilor şi al obligaţiilor rămâne tot unitatea administrativ-teritorială care îşi îndeplineşte atribuţiile în materie funciară prin comisia locală. Interpretând sistematic şi teleologic dispoziţiile art. 21 din Legea administraţiei publice locale rezultă că atunci când o autoritate publică constituită la nivelul unităţii administrative, potrivit legii – cum este cazul Comisiei locale de fond funciar – a fost parte în proces, cea care trebuie să îndeplinească obligaţiile impuse prin hotărâre judecătorească definitivă, inclusiv de natură pecuniară, este unitatea administrativ-teritorială, singura care dispune de patrimoniu propriu, sumele urmând a fi asigurate din bugetul local. 

Comisia locală de fond funciar nu are personalitate juridică şi nici patrimoniu propriu. Potrivit art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, coroborat cu prevederile HG nr. 890/2005, Comisiile locale de fond funciar se constituie şi funcţionează în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, având atribuţii în privinţa stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia şi a atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi.
Legea stabileşte pentru comisiile locale o legitimare procesuală excepţională, circumscrisă litigiilor de fond funciar. Astfel, conform art. 52 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 18/1991, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, care, în limitele competenţei sale şi prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă, are calitate procesuală pasivă şi, când este cazul, activă. Din economia acestor dispoziţii legale rezultă că legiuitorul a înţeles să recunoască comisiei calitate procesuală specială, numai în materie funciară, în pricinile izvorâte din legile fondului funciar, în sensul că stă singură în proces. Dar comisia îşi desfăşoară activitatea în numele şi pentru unitatea administrativ-teritorială, funcţionând ca autoritate în cadrul acesteia, ca un aparat de specialitate ce exercită, pentru persoana juridică, atribuţiile într-o anumită specialitate, respectiv în materie funciară.
Recunoaşterea de către legiuitor a calităţii procesuale acestei comisii, care nu este o persoană juridică cu capacitate de folosinţă şi de exerciţiu, vizează exercitarea, respectiv îndeplinirea în nume propriu doar a drepturilor şi obligaţiilor procesuale. În planul dreptului material, titularul drepturilor şi al obligaţiilor rămâne tot unitatea administrativ-teritorială care îşi îndeplineşte atribuţiile în materie funciară prin comisia locală.
Că este aşa rezultă şi din dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 215/2001. Alineatul 1 din această normă juridică statuează în termeni imperativi că doar unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt titularele conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.
Teza finală a primului alineat statuează că unitatea administrativ-teritorială este titulară de drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii, fără a face distincţie între raporturi de drept substanţial sau procesual.
Potrivit art. 21 alin. 5 teza 2 din lege, despăgubirile pe care trebuie să le plătească unitatea administrativ-teritorială în urma hotărârilor pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local.
Interpretând sistematic şi teleologic dispoziţiile art. 21 din Legea administraţiei publice locale rezultă că atunci când o autoritate publică constituită la nivelul unităţii administrative, potrivit legii – cum este cazul Comisiei locale de fond funciar – a fost parte în proces, cea care trebuie să îndeplinească obligaţiile impuse prin hotărâre judecătorească definitivă, inclusiv de natură pecuniară, este unitatea administrativ-teritorială, singura care dispune de patrimoniu propriu, sumele urmând a fi asigurate din bugetul local.
Numai interpretând în acest mod prevederile legale menţionate, se poate da eficienţă juridică dispoziţiilor art. 52 alin. 3 din Legea nr. 18/1991. Potrivit acestora, prevederile art. 274 din C. pr. civ., referitoare la cheltuielile de judecată, sunt aplicabile în procesele de fond funciar în care comisia locală are calitate procesuală. Aceasta înseamnă că în proces, obligaţia de plată a eventualelor despăgubiri, inclusiv a cheltuielilor de judecată se stabileşte în sarcina Comisiei, ca parte în proces, dar executarea efectivă a obligaţiei de plată nu o poate face această autoritate care nu are patrimoniu propriu, deci nu are buget.
Ca urmare, faţă de prevederile art. 21 din Legea nr. 215/2001, coroborate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 18/1991 şi cu cele cuprinse în HG nr. 890/2005, titularul obligaţiei de plată este unitatea administrativ-teritorială, chiar dacă nu a fost parte în proces, întrucât Comisia locală de fond funciar a acţionat ca o autoritate publică cu activitate administrativă în cadrul unităţii administrativ-teritoriale. Aceasta întrucât, aşa cum s-a reţinut anterior, Comisia a stat în proces în locul persoanei juridice de drept public, dar calitatea sa de parte a vizat numai drepturile şi obligaţiile procesuale, legitimarea sa procesuală fiind circumscrisă, potrivit art. 52 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, la limitele competenţei sale, strict determinată de lege (atribuţii în privinţa stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia şi a atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi).
Curtea nu a primit  susţinerile contestatorilor intimaţi, în sensul că cea care trebuie să plătească creanţele stabilite prin titlurile executorii, este comisia locală şi nu unitatea administrativ-teritorială. O asemenea interpretare presupune a accepta ideea că, de la început, legiuitorul a stabilit în sarcina Comisiei o obligaţie imposibil de executat, aceea de plată a despăgubirilor, câtă vreme nu recunoaşte dreptul acestei autorităţi la un patrimoniu propriu.
Pe de altă parte, acceptând ipoteza susţinută de contestatori, înseamnă implicit a accepta că, recunoscând în procesele de fond funciar purtate în contradictoriu cu comisia locală, dreptul părţii la cheltuieli de judecată, în condiţiile în care această obligaţie urmează a fi îndeplinită de o autoritate ce nu are patrimoniu propriu, legiuitorul a consacrat un drept iluzoriu, ce este imposibil de executat, ceea ce este incompatibil cu dreptul la un proces echitabil, recunoscut şi garantat de art. 6 din CEDO.
Faţă de cele ce preced, Curtea a constatat că obligaţia de plată stabilită prin hotărârile judecătoreşti menţionate mai sus se impune a fi executată de contestatoarea Comuna C, singura care are, potrivit legii, patrimoniu propriu, şi în cadrul căreia a fost constituită Comisia locală de fond funciar.

Ca urmare, soluţiile instanţelor de fond prin care au reţinut că unitatea administrativ-teritorială nu poate fi obligată la plata despăgubirilor stabilite prin titlurile executorii au fost  pronunţate cu interpretarea greşită a textelor legale reţinute anterior, astfel că sub acest aspect, criticile recurentei au fost apreciate ca fondate.
(Decizia nr. 207 din 21.03.2013a Curții de Apel Alba Iulia  
Portal  > Curtea de Apel ALBA IULIA  > Jurisprudenţă )

luni, 22 august 2016

Plata cheltuielilor de judecată la care a fost obligată Comisia județeană de aplicare a legii fondului funciar se face de către Instituţia Prefectului, art. 274 C.pr.civ din 1865, art. 51 , art. 52 din Legea nr. 18/1991, art,3,4 din Regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005.

Cercetând conţinutul tuturor dispoziţiilor legale care reglementează procedura de constituire, atributiile si functionarea  Comisiei județene de aplicare a legii fondului funciar  se constată că această autoritate publică nu are însă un patrimoniu propriu din care să-şi execute obligaţiile stabilite în sarcina sa. În aceste condiții  singura soluţie posibilă este aceea ca obligaţiile băneşti stabilite în sarcina Comisiei Judeţene să fie executate de către o altă instituţie sau autoritate publică ce deţine un patrimoniu, aceasta trebuind să aibă atribuţii concrete în materia aplicării legii fondului funciar şi, în plus, să fie învestită cu autoritate de stat. Tribunalul apreciază că Instituţia Prefectului este instituţia publică ce trebuie să plătească sumele de bani stabilite prin hotărâri judecătoreşti în sarcina Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar – autoritate publică la nivel judeţean.
  

Analizând acest motiv de recurs Tribunalul reţine următoarele:
Problema de drept ce trebuie tranşată în mod irevocabil prin prezentul recurs este aceea de a stabili împotriva cui se poate porni executarea silită în cazul în care entitatea obligată printr-o hotărâre judecătorească este Comisia Judeţeană V pentru stabilirea dreptului de proprietate privată.
Poate creditorul să înceapă executarea silită, într-o astfel de situaţie, împotriva Prefecturii Judeţului V?
Pentru rezolvarea problemei supusă discuţiei este necesar, pe de o parte, a se cerceta dispoziţiile legale privitoare la natura juridică a instituţiei „Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată” iar, pe de altă parte, a se verifica conexiunile acestei reglementări cu asigurarea dreptului fundamental de acces la o instanţă judecătorească (art. 6 din CEDO) .
În acest sens Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa cã "dreptul la un tribunal garantat de art. 6 alin. 1 din Convenţie ar fi iluzoriu dacã ordinea juridicã internã a unui stat contractant ar permite ca o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi obligatorie sã rãmânã inoperantã în detrimentul unei pãrţi. Executarea unei sentinţe, a oricãrei instanţe, trebuie consideratã ca fãcând parte integrantã din «proces» în sensul art. 6". (cauzele SC S. U. împotriva României, 2007, I. împotriva Greciei, 1997).
Procedând la acest demers judiciar se constată următoarele:

a) Potrivit art. 12 alin. 1), 2) şi 3) din legea nr. 18/1991:
(1) In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului, o comisie condusa de primar.
    (2) Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta.
    (3) Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici. In comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.
   
 b)       Potrivit art. II din Legea nr. 263/2006
 (1) Salariatii institutiilor publice implicati in mod direct in aplicarea legilor fondului funciar, membrii in comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un spor lunar de dificultate de pana la 50% din salariul de incadrare, pe o perioada de un an calculata de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Stabilirea salariatilor care beneficiaza de acest drept si a cuantumului sporului ce se acorda se face anual de catre conducatorul institutiei implicate in aplicarea dispozitiilor legale privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra proprietatii funciare, in limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.
    (2) Reprezentantii fostilor proprietari deposedati sau mostenitorii acestora care au solicitat terenuri in termenul legal, membrii in comisiile constituite in baza art. 12 din Legea nr. 18/1991 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de o indemnizatie echivalenta cu media sumelor reprezentand sporurile acordate celorlalti membri ai comisiei, salariati ai institutiilor publice.
    (3) J. prevazute la alin. (2) vor fi asigurate din bugetul unitatii administrativ-teritoriale in care functioneaza comisia."
           
c) Art. 51 şi art. 52 din Legea nr. 18/1991 au următorul conţinut:
Art. 51.
    Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale.
1) In sensul prezentei legi, comisia locala este autoritate publica cu activitate administrativa, iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativ-jurisdictionala.
    (2) Comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile  C o d u l u i   d e procedura civila, calitate procesuala pasiva si, cand este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat conventional, de catre unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.
    (3) Prevederile art. 274 din  C o d u l   d e procedura civila sunt aplicabile.

            d) Potrivit art. 274 alin. 1) C proc civ:
            „Partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată
               
                e) Prin HG nr. 890/2005 s-a aprobat Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
                Potrivit art. 3 din HG nr. 890/2005:
 Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale vor asigura realizarea atribuţiilor şi responsabilitãţilor stabilite prin Legea nr. 1/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prin Legea nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, şi vor propune Guvernului mãsurile necesare.
            Potrivit art. 4 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005:
  (1) Comisia judeteana sau a municipiului B este numita prin ordin al prefectului şi va avea urmãtoarea componenta:
a)      prefectul - preşedintele comisiei;
  b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinata de boala, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;
  c) secretarul general al instituţiei prefectului - secretarul comisiei;
  d) directorul direcţiei de contecios administrativ şi controlul legalitãţii;
  e) directorul oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliarã;
  e^1) directorul executiv al direcţiei pentru agricultura şi dezvoltare ruralã judeteana sau a municipiului B;
  f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului;
  g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale "Îmbunãtãţiri Funciare" - S.A.;
  h) un reprezentant desemnat de consiliul judeţean respectiv al Municipiului B;
  i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;
  j) directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia;
  k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Pãduri din România;
  l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Pãduri;
  m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;
  (2) În vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialişti, delegaţi pe toatã durata functionarii comisiei de cãtre conducãtorii instituţiilor, agenţilor economici sau asociaţilor prevãzuţi la alin. (1).

            Din conţinutul textelor de lege expuse mai sus, Tribunalul reţine următoarele:
            Comisia Judeţeană V pentru stabilirea dreptului de proprietate privată este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională (potrivit art. 52 alin. 1 din Legea nr. 18/1991), este numită de Prefectul Judeţului V şi are o componenţă complexă – formată din 12 persoane, 10 dintre acestea fiind reprezentând anumite instituţii sau autorităţi publice.
            Potrivit art. 52 alin. 2) din Legea nr. 18/1991  Comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile  C o d u l u i   d e procedura civila, calitate procesuala pasiva si, cand este cazul, activa, …” iar potrivit alineatului 3) al aceluiaşi articol această instituţie poate obţine cheltuieli de judecată în cazul în care câştigă un proces, respectiv poate fi obligată la plata de cheltuieli de judecată atunci când pierde un proces -   Prevederile art. 274 din  C o d u l   d e procedura civila sunt aplicabile.
            Atunci când pierde un proces şi se solicită şi se dovedesc efectuarea unor cheltuieli de judecată de către partea care a câştigat, Comisia Judeţeană va fi obligată prin hotărârea instanţei la plata acestor cheltuieli.
            Regula generală instituită la art. 3711 C proc civ prevede că obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe se aduce la îndeplinire de bunăvoie, în caz contrar ea fiind adusă la îndeplinire prin executare silită.
            Aşadar, atunci când prin hotărârea unei instanţe Comisia Judeţeană este obligată la plata unei sume de bani această autoritate are trebui să plătească de bunăvoie suma respectivă către creditor, în caz contrar fiind pasibilă de executare silită.
            Numai că, cercetând conţinutul tuturor dispoziţiilor legale care reglementează procedura de constituire, atributiile si functionarea acestei Comisii se constată că această autoritate publică nu are însă un patrimoniu propriu din care să-şi execute obligaţiile stabilite în sarcina sa.
            În aceste condiţii, Tribunalul constată că se impune necesitatea identificării soluţiei ce trebuie adoptată pentru realizarea dreptului creditorului stabilit printr-o hotărâre judecătorească.
            A interpreta că, în fapt, dispoziţiile din cuprinsul unei hotărâri judecătoreşti prin care Comisia Judeţeană este obligată la plata unei sume de bani nu pot fi realizate niciodată (deoarece această Comisie nu are un patrimoniu propriu) înseamnă a ajunge la o concluzie contrară voinţei legiuitorului, exprimată în mod lipsit de orice echivoc prin art. 52 alin. 2) şi 3) din legea nr. 18/1991, unde s-a prevăzut legitimitatea procesuală a acestei autorităţi şi faptul că poate fi obligată la cheltuieli de judecată.
            O astfel de interpretare, prin urmare, este exclusă.
            În aplicarea principiului „norma legală trebuie interpretată în sensul de a produce efecte, iar nu în sensul de a nu produce astfel de efecte” se impune identificarea soluţiei ce trebuie aplicată pentru ca creditorul să-şi poată realiza dreptul său stabilit prin hotărâre judecătorească în contradictoriu cu Comisia Judeţeană.
            În acest sens Tribunalul apreciază că 2 soluţii pot fi puse în discuţie:
1)      creditorul să-şi  poată realiza creanţa sa prin executarea declanşată împotriva membrilor ce fac parte din Comisia Judeţeană;
2)      creditorul să-şi  poată realiza creanţa sa prin executarea unei alte instituţii publice.

Tribunalul reţine că prima dintre variantele puse în discuţie nu poate fi acceptată deoarece:
- interpretând teleologic dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 18/1991 nu se poate ajunge la concluzia raţională şi pertinentă că voinţa legiuitorului ar fi fost în sensul că executarea silită a sumelor de bani stabilite în sarcina Comisiei judeţene se face, în fapt, prin executarea fiecăruia dintre membrii ce fac parte din Comisie sau doar a unora dintre aceştia.
Ar apărea impedimente serioase în ceea ce priveşte determinarea gradului de culpă a fiecăruia dintre membrii Comisiei, în ceea ce priveşte natura juridică a răspunderii – solidară sau divizibilă, aspecte neclarificate prin vreo normă legală şi generatoare de conflicte noi. De asemenea, ar constitui o soluţie inedită şi contrară tuturor celorlalte reglementări din dreptul intern privitoare la răspunderea unei autorităţi publice a statului.
- creditorul s-ar afla într-o situaţie total nefavorabilă deoarece s-ar afla într-o situaţie de incertitudine în ceea ce priveşte persoana sau persoanele din cadrul Comisiei împotriva căreia ar trebui să se îndrepte cu executarea, existând şanse destul de mari să i se poată opună o contestaţie serioasă cu privire la inexistenţa vreunei culpe a persoanei împotriva căreia a început executarea, cu privire la cuantumul sumei pe care l-ar putea solicita de la un anumit membru, fiind nevoit astfel să parcurgă un alt proces pe fond.

În aceste condiţii, Tribunalul reţine că singura soluţie posibilă este aceea ca obligaţiile băneşti stabilite în sarcina Comisiei Judeţene să fie executate de către o altă instituţie sau autoritate publică ce deţine un patrimoniu.
În ceea ce priveşte identificarea acestei instituţii, Tribunalul apreciază că aceasta trebuie să aibă atribuţii concrete în materia aplicării legii fondului funciar şi, în plus, să fie învestită cu autoritate de stat.
Potrivit art. 3 din HG nr. 890/2005 (text expus mai sus) Tribunalul reţine că două dintre ministerele ce fac parte din structura Guvernului României au obligaţia şi competenţa de a „asigura realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Legea nr. 1/2000 … şi prin Legea nr. 18/1991”.
Este vorba despre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.
Constatând că:
-          prefectul are calitatea de preşedinte al Comisiei judeţene;
-          prefectul sprijină Comisia judeţeană prin constituirea unui colectiv de lucru compus din specialişti;
-          prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local;
-          secretariatul Comisiei este asigurat de secretarul Instituţiei Prefectului;
-          potrivit art. 7 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului Ministerul Administraţiei şi Internelor finanţează activitatea instituţiei prefectului,
 Tribunalul apreciază că Instituţia Prefectului este instituţia publică ce trebuie să plătească sumele de bani stabilite prin hotărâri judecătoreşti în sarcina Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar – autoritate publică la nivel judeţean.

           
T R I B U N A L U L   V R A N C E A, SECTIA CIVILA, DECIZIA CIVILĂ  Nr. 780/2009 pe http://www.jurisprudenta.org.
miercuri, 13 ianuarie 2016

Tulburare de posesie, stabilirea despăgubirii în echitate, art.41 din Convenţia Europeană.A Drepturilor Omului.

Insuficienţa probelor, argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond, trebuiesc suplinite, de instanța de apel, față de caracterul devolutiv. Dacă  legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului, magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii, prin normele dreptului european, putând stabili "în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi, determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană. Conform jurisprudenţei Curţii Europene, partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului.


Aşa cum am arătat, hotărârea Tribunalului Cluj este nelegală şi netemeinică, întrucât dacă a apreciat insuficienţa probelor, argumentelor şi a motivării sentinţei instanţei de fond, trebuia să le suplinească ea însăşi în apel, faţă de caracterul devolutiv al acestuia şi care permitea o nouă judecată pe fond conform art.345 C.proc.pen. De asemenea, dacă s-a constatat că legislaţia naţională nu permitea o rezolvare judicioasă a dosarului, magistraţii din apel trebuiau să suplinească administrarea probelor şi motivarea hotărârii, prin normele dreptului european, putând stabili "în echitate" o sumă corespunzătoare în favoarea părţii civile. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). CEDO reaminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părţi, determină statul de a pune capăt acelei încălcări şi de a elimina consecinţele păgubitoare pentru acea persoană. Dacă dreptul intern pertinent nu permite decât o eliminare imperfectă a consecinţelor acestei încălcări, art.41 din Convenţia Europeană conferă Curţii competenţa de a acorda o reparaţie în favoarea părţii vătămate. Printre elementele luate în considerare de către Curte, atunci când se pronunţă în materie, se numără prejudiciul material, mai precis pierderile efectiv suferite, rezultând direct din pretinsa încălcare, şi prejudiciul moral, care reprezintă repararea stării de angoasă, a neplăcerilor şi a incertitudinilor rezultând din această încălcare, precum şi din alte pagube nemateriale. (cauza Ernestina Zullo din noiembrie 2004). De altfel, în cazul în care diverse elemente constituind prejudiciul nu se pretează la un calcul exact, sau în cazul în care distincţia între prejudiciul material şi cel moral se realizează mai greu, Curtea le poate examina împreună. (cauza Comingersoll împotriva Portugaliei CEDO 2000). În speţa de faţă, în privinţa valorii despăgubirii solicitate de partea civilă, aceasta nu a transmis un raport de expertiză care să permită determinarea valorii produselor agricole ce puteau fi cultivate pe suprafaţa de teren de 800 mp ocupată de inculpat, şi nici instanţa de apel, din oficiu, nu a ordonat administrarea unei asemenea probe ştiinţifice. Cu toate acestea, conform prevederilor legislaţiei europene respectiv art.41 din CEDO şi ţinând cont că pe acea suprafaţă de teren se puteau cultiva cartofi, care pe piaţa liberă aveau preţuri cuprinse de la 1,40 lei – cartofi de toamnă (vechi) şi până la 3,5 lei/kg (cartofi noi) albi şi roşii, instanţa de recurs estimează valoarea prejudiciului încercat de partea civilă la suma de 1200 lei acordată de Judecătoria Gherla. Conform jurisprudenţei Curţii Europene, partea civilă poate obţine rambursarea prejudiciului material în măsura în care s-a stabilit realitatea acestuia precum şi caracterul rezonabil al cuantumului. Din actele depuse la dosar rezultă că acel teren aparţine părţii civile, de asemenea este un fapt notoriu că în acea zonă se pot cultiva cartofi, este probată pe piaţa liberă valoarea acestora, şi nu în ultimul rând, valoarea beneficiului nerealizat de către partea civilă pe o durată de trei ani, 2007-2009, în sumă de 1200 lei nu este exagerată, având un caracter rezonabil, ţinând cont de împrejurarea că până în prezent, inculpatul nu l-a despăgubit cu nimic pe păgubit. Aşa fiind, instanţa de recurs va stabili în echitate, că suma de 1200 lei acordată de instanţa de fond va contribui la justa dezdăunare a părţii civile. Pentru motivele ce preced, Curtea a admis ca fondat  recursul declarat de partea civilă H.A., în baza art.385/15 pct.2 lit.a C.proc.pen. împotriva deciziei penale nr.11/A din data de 18 ianuarie 2010 a Tribunalului Cluj pe care a casat-o şi a menţinut sentinţa penală nr.1240 din dată de 19.10.2009 a Judecătoriei Gherla, apelul inculpatului fiind greşit admis.

 Curtea de Apel Cluj, Secţia penală și de minori, Decizia nr. 412 R 19.05.2010 , http://www.curteadeapelcluj.ro/Jurisprudenta/sectia%20penala/Penal%20trim.%20II%202010.pdf 

joi, 1 octombrie 2015

Interpretarea dată probelor constituie o chestiune de fapt, care nu justifică invocarea motivului de recurs prevazut de art. 308 pct.4 Cpr.civ. din 1865.


 Motivul de recurs prevazut de art. 308 pct.4 Cpr.civ. şi-ar găsi aplicare dacă instanţa ar judeca un contract de vânzare-cumpărare ca un contract de locaţiune, sau dacă ar stabili, fără nici un suport probator, anumite obligaţii în sarcina uneia dintre părţi, deşi la încheierea contractului nu au fost avute în vedere aceste obligaţii. Din conţinutul acestui text de lege rezultă că interpretarea dată probelor constituie o chestiune de fapt, care nu justifică invocarea motivului de recurs bazat pe denaturarea actului juridic dedus judecăţii.

Recurenţii şi-au întemeiat motivele de recurs pe dispoziţiile art. 304 pct. 8 Cod proc. civ., motive cu privire la care instanţa reţine următoarele: Instanţa poate modifica sau casa o hotărâre când, instanţa interpretând greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit ori vădit neîndoielnic al acestuia. Din conţinutul acestui text de lege rezultă că interpretarea dată probelor constituie o chestiune de fapt, care nu justifică invocarea motivului de recurs bazat pe denaturarea actului juridic dedus judecăţii. În speţă, recurenţii invocă dispoziţiile art. 304 pct. 8 Cod proc. civ., fără a arăta însă motivele care se încadrează în acest text de lege, criticile formulate nu se circumscriu acestui motiv de recurs, deoarece nu se referă la interpretarea greşită a vreunui act juridic dedus judecăţii, ci la greşita interpretare a probelor, care nu constituie motiv de casare sau modificare în sensul art. 304 pct. 8 Cod proc. civ. Acest motiv de recurs şi-ar găsi aplicare dacă instanţa ar judeca un contract de vânzare-cumpărare ca un contract de locaţiune, sau dacă ar stabili, fără nici un suport probator, anumite obligaţii în sarcina uneia dintre părţi, deşi la încheierea contractului nu au fost avute în vedere aceste obligaţii. În speţă, obiectul acţiunii îl constituie grăniţuirea dintre proprietăţile reclamanţilor şi pârâţilor, revendicarea suprafeţei de 10 mp şi obligarea pârâţilor la retragerea 134 construcţiei provizorii de pe terenul proprietatea lor, iar obiectul cererii reconvenţionale este rectificarea CF 50188 Dragomireşti în sensul radierii suprafeţei de 20 mp de pe numele reclamanţilor, repunerea în situaţia anterioară sub aspect de CF şi să se constate că pârâţii au dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 1000 mp, situat în Dragomireşti la locul numit „acasă” şi să se dispună intabularea dreptului lor de proprietate. Prin urmare, curtea constată că reclamanţii prin acţiune sau pârâţii prin cererea reconvenţională nu invocă şi nici nu există vreun act juridic, a cărui valabilitate să fie pusă în discuţie în cauză pentru ca instanţa să schimbe natura actului sau înţelesul lămurit al acestuia.


Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, Extras  din Decizia civilă nr. 34/R din 22 ianuarie 2015, sursa: http://www.curteadeapelcluj.ro/jurisprudenta.html,  Secția I civilă , trim I/2015.

sâmbătă, 25 iulie 2015

Servitute de trecere. Stabilirea despăgubirilor în favoarea proprietarului fondului aservit, la valoarea reprezentând chiria care ar putea fi obţinută de către reclamantă pentru terenul aflat în proprietatea sa, art.616 C.civ din 1864.


Curtea apreciază că în cauză nu se impune stabilirea diferenţiată a cuantumului despăgubirilor, reţinându-se în acest sens că şi art. 616 C.Civ., aplicabil în materia servituţii, face referire la pagubele care s-ar putea ocaziona proprietarului terenului, acelaşi criteriu fiind avut în vedere şi de art.998, art.999 C.civ. Deoarece, pârâta este lipsită în totalitate de două dintre atributele dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu, Curtea apreciază că valoarea reprezentând chiria care ar putea fi obţinută de către reclamantă pentru terenul aflat în proprietatea sa este singura în măsură să reflecte efectiv paguba cauzată acesteia prin fapta reclamantei. Nu se va avea însă în vedere chiria calculată pentru spaţii comerciale, neexistând temeiuri suficiente în susţinerea acestei valori, fiind vorba despre o suprafaţă de teren care ar putea fi închiriată de către pârâtă pe piaţa liberă numai raportat la destinaţia sa de teren intravilan.


Ţinând cont de faptul că, astfel cum s-a arătat mai sus, întreaga suprafaţă de 426 m.p. teren aflată în proprietatea pârâtei este folosită practic de către reclamantă în vederea desfăşurării activităţii sale, Curtea apreciază că în cauză nu se impune stabilirea diferenţiată a cuantumului despăgubirilor, reţinându-se în acest sens că şi art. 616 C.Civ., aplicabil în materia servituţii, face referire la pagubele care s-ar putea ocaziona proprietarului terenului, acelaşi criteriu fiind avut în vedere şi de art.998, art.999 C.civ. care reglementează răspunderea civilă delictuală, texte de lege pe care a fost întemeiată în drept acţiunea reconvenţională formulată de pârâtă. Probele administrate în cauză pe problema despăgubirilor sunt expertiza contabilă efectuată în dosarul de fond de expertul tehnic judiciar T.M.(fila 29 şi urm., vol.II) şi expertiza contabilă efectuată în dosarul de apel de către expertul tehnic judiciar Bonte Aurel(fila 49 şi urm.) 179 Prin primul raport de expertiză s-a stabilit care ar fi valoarea de închiriere a unui metru pătrat de teren, stabilindu-se două valori de închiriere, 0,40 Euro pentru suprafaţa afectată de servitutea de trecere şi părculeţ şi 1 Euro pentru restul terenului folosit de către reclamantă în vederea desfăşurării activităţii comerciale. Prin cel de-al doilea raport s-a apreciat că paguba produsă pârâtei de către reclamantă este numai cea care rezultă din instituirea servituţii de trecere şi constă din impozitul aferent pentru teren şi valoarea ierbii afectate prin utilizarea drumului de servitute. Având în vedere că părţile nu au mai solicitat administrarea altor probe pe această problemă instanţa trebuie să aprecieze care dintre valorile indicate de către experţi reflectă în cea mai mare măsură prejudiciul şi evident despăgubirile cuvenite pârâtei, dată fiind situaţia particulară din dosar. Deoarece, astfel cum s-a arătat mai sus, pârâta este lipsită în totalitate de două dintre atributele dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu, fără a exista un impediment legal în acest sens(cu excepţia bineînţeles a suprafeţei grevate de servitute), Curtea apreciază că valoarea reprezentând chiria care ar putea fi obţinută de către reclamantă pentru terenul aflat în proprietatea sa este singura în măsură să reflecte efectiv paguba cauzată acesteia prin fapta reclamantei. Nu se va avea însă în vedere chiria calculată pentru spaţii comerciale, neexistând temeiuri suficiente în susţinerea acestei valori, fiind vorba despre o suprafaţă de teren care ar putea fi închiriată de către pârâtă pe piaţa liberă numai raportat la destinaţia sa de teren intravilan. Valoarea despăgubirilor datorate de către reclamantă pârâtei pentru perioada solicitată, decembrie 2008 şi până la zi(octombrie 2014) este deci de 12.098, 4 Euro, sumă la care se va calcula dobânda legală prevăzută de O.G. nr.13/2011, începând cu data pronunţării hotărârii, în continuare urmând a fi achitată lunar suma de 170,4 Euro atâta timp cât situaţia de fapt şi de drept va rămâne neschimbată între părţi. Prin urmare, în temeiul art.296 C.pr.civ. instanţa va admite în parte apelul declarat de reclamanta SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM V. împotriva sentinţei civile nr. 1030 din 29.12.2010 a Judecătoriei Dragomireşti, pronunţată în dosarul nr. .../224/2009, pe care o va schimba în sensul că va fi obligată reclamanta la plata în favoarea pârâtei B.M. a sumei de 12.098,4 Euro ( echivalentul în lei la data plăţii) cu titlu de despăgubiri pentru perioada decembrie 2008- octombrie 2014, cu dobânda legală aferentă, calculată de la data pronunţării hotărârii, precum şi în continuare, lunar, suma de 170,4 Euro ( echivalentul în lei la data plăţii). Vor fi menţinute restul dispoziţiilor sentinţei. În temeiul art.276 C.pr.civ., având în vedere că pretenţiile ambelor părţi au fost admise parţial, se vor compensa cheltuielile de judecată în apel şi recurs.

Extras din Decizia civilă nr. 1359 din 27 noiembrie 2014, Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sursa: http://www.curteadeapelcluj.ro/jurisprudenta.html, trim.IV 2014.
vineri, 24 iulie 2015

Servitute de trecere. Este inadmisibila cererea de constituire a unei servituti de trecere pe un teren asupra căruia şi reclamantele sunt coproprietare.


Condiţia pentru constituirea servituţii este înţeleasă în sensul că dacă un proprietar al fondului dominant deţine o cotă parte indiviză din fondul aservit, atunci nu este îndeplinită condiţia ca proprietarii să fie diferiţi. Este necesar ca proprietarii să fie diferiţi, adică inclusiv condiţia de a nu fi nici măcar coproprietari, deoarece nu se poate întruni în aceaşi persoană şi un drept şi o sarcină, aceasta fiind fără finalitate deoarece persoana nu se poate dedubla pentru ca în calitate de proprietar al fondului dominant să ceară aservirea şi să fie de acord cu aceasta iar în calitate de proprietar al fondului aservit să se opună chiar cu privire la ce era şi poate fi de acord.

Chiar dacă o parte este proprietar exclusiv al unuia din fondurile dominante în favoarea cărora s-a solicitat constituirea servituţii este necesar ca acea parte să nu fie proprietar sau coproprietar al fondului aservit. Condiţia pentru constituirea servituţii este înţeleasă în sensul că dacă un proprietar al fondului dominant deţine o cotă parte indiviză din fondul aservit, atunci nu este îndeplinită condiţia ca proprietarii să fie diferiţi. Este necesar ca proprietarii să fie diferiţi, adică inclusiv condiţia de a nu fi nici măcar coproprietari, deoarece nu se poate întruni în aceaşi persoană şi un drept şi o sarcină, aceasta fiind fără finalitate deoarece persoana nu se poate dedubla pentru ca în calitate de proprietar al fondului dominant să ceară aservirea şi să fie de acord cu aceasta iar în calitate de proprietar al fondului aservit să se opună chiar cu privire la ce era şi poate fi de acord. Nici nu se poate justifica un interes în acest sens, cât timp nu se poate accepta o astfel de dedublare şi opoziţie. Raporturile de coproprietari nu au fost supuse analizei instanţei, nici în recurs, şi nu s-a pronunţat şi nici nu se poate pronunţa asupra acestora. Calitatea de coproprietar a fondului aservit este incompatibilă prin urmare cu calitatea de titular al dreptului de servitute în favoarea fondului dominant. O astfel de servitute chiar dacă ar fi existat prin ipoteză anterior este absorbită ca şi conţinut al dreptului real în cel al dreptului real de coproprietate sau proprietate în momentul dobândirii calităţii de coproprietar al fondului aservit sau a celei de proprietar al fondului principal. Această absorbţie se produce pentru că dreptul de proprietate sau coproprietate este cel mai complet drept real şi conţine în el şi atributele dreptului real de servitute. În acest fel, dacă se produce absorbţia este evident că nu se poate produce corelativ invers constituirea servituţii pe perioada în care partea ce este proprietar al fondului dominant are şi calitatea de proprietar sau coproprietar al fondului aservit.

Extras din Decizia civilă nr. 1235 din 10 octombrie 2014 Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, sursa :http://www.curteadeapelcluj.ro/jurisprudenta.html, trim.IV 2014